• بازديدها: 65

زاد روز تولد و نامگذاری بلوار اصلی شهر روانسر.