• بازديدها: 11 082

سروده های سید یعقوب ماهیدشتی

سید یعقوب ماهیدشتی از شاعران پر آوازه و موسیقی دانان برجسته ی کرمانشاهان در عصر ناصری (قاجاریه) است که نخستین سراینده ی شعر عروضی کردی کرماشانی است . اشعار پراکنده ی او اولین بار در سال 1363 به اهتمام د.محمد علی سلطانی تدوین و تصحیح و به خط استاد فریبا مقصودی خوشنویسی و چاپ و منتشر شد ، تجربه های منظوم او را در اینجا می شنوید که به مهربانی هنرمند دانشور وحید کرمانشاهی با موسیقی متن درآمیخت و طراوتی دیگر یافت .
 
 
(1)    ئه ی    له شکه ر خوین     ریژ  ئه مه    وختی    چه پاوه
 

 
(2)    نه   عشقم   پیم   ئه دا    مووله ت    نه   عه قلم   کات   ته دبیری
 

 
(3)    له   به خت    من   دریژوتارن امشو
 

 
(4)    هه ر    چه نده    که   لاتم  وخودا   مایلی  لاتم
 

 
(5)    په ی   کی    په شیو    حال   خاتر    ته نگه نی
 

 
(6)    نه زه نگی زه نگی نه  روومی    روومی
 

 
(7)    میرزام    چه مه نان
 

 
(8)    توتاکی    نه فکر   سه ودای   خامه نی
 

 
(9)    ئاگانیت    ژ   سووز  ده رد     دلداری
 

 
(10)    بیم و ته خته    سه نگ   ده رانه ی   لیلم