• بازديدها: 5 083

شعر کردی و فارسی (دواوین شعرای کرمانشاه)

25- دیوان استاد پرتو کرمانشاهی(کوچه باغی ها) (کردی-فارسی) بخط فریبا مقصودی، چاپ دوم، 1377، سها، تهران
 
26- دیوان شامی کرمانشاهی(چنانی) (کردی-فارسی)، چاپ دوم، 1382، سها، تهران/چاپ سوم،1385، سها، تهران
 
27- دیوان میر محمد صالح ماهیدشتی(حیرانعلی شاه) (کنزالعرفان)(کردی- فارسی) –خط فریبا مقصودی، چاپ اول، 1368، سها، تهران
 
28- دیوان طهماسبقلی خان(وحدت) کلهر(فارسی) – خط فریبا مقصودی، چاپ اول ،1377، سها، تهران
 
29- دیوان سید یعقوب ماهیدشتی (کردی- فارسی)- خط فریبا مقصودی، چاپ دوم ، 1377، سها، تهران
 
30- دیوان استاد کیوان سمیعی کرمانشاهی(رازدل) (فارسی)، چاپ اول، 1363، زوار، تهران
 
31- یادنامه میرز ا احمد دهباشی کرمانشاهی(آخرین شاعر چمری گوی اورامی سرا)، چاپ اول، 1360، کرمانشاه
 
32- فتحنامه حسام الملک اثر میرزا احمد الهامی به انضمام منظومه محاربات جوانمیر و ملک نیاز خان از درویش قلی کرندی(کردی- فارسی)، چاپ اول، 1384، سها، تهران
 
33- دیوان احمد بیگ کوماسی(کردستان) (کردی) ، چاپ اول ، 1385، سها، تهران
 
34- مناجات های جاویدان ادب کردی(غلامرضا خان ارکوازی، مولانا خالد شهرزوری، خانای قبادی، میرزا شفیع کلیایی) (کردی)، چاپ اول، 1362، تهران