• بازديدها: 921

انتشار فریاد ها

سلسله نوشتار هایی که در طی سال 1394 در سایت و روزنامه ی اطلاعات و همزمان سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی انتشار می یافت ، از سوی مؤسسه ی اطلاعات بصورت کتاب چاپ و منتشر گردید ، خواستاران می توانند از طریق آدرس های مندرج در ذیل معرفی کتاب ها را تهیه نمایند.