• بازديدها: 611

در دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان
درس: (ادبیات کوردی) در گروه زبان وادبیات کوردی
استاد: دکتر بختیار سجادی
دانشجو: ؟
 


با سپاس از عنایت فرهیخته نواندیش و فاضل جناب آقای دکتر بختیار سجادی و استادان و دانشجویان پویا و پیشرو و مستعد آن دانشگاه در گروه زبان و ادبیات کوردی