• بازديدها: 113

تاریخ لیلاخ از سوی انتشارات دانشگاه کردستان منتشر گردید.تاریخ لیلاخ از سوی انتشارات دانشگاه کردستان منتشر گردید.
☑️کتاب تاریخ لیلاخ حاصل پژوهشهای آکادمیک هفت ساله دکتر امیر محمدی است که در سایه اسناد تاریخی و مطالعات گسترده میدانی و تاریخ شفاهی در پهنه فرهنگی لیلاخ انجام گرفته است. این اثر با نگاهی فراگیر کلیه مـولفەهای سیاسی و حیات اجتماعی از جمله اسطوره شناسی، باستانشناسی، معماری، موسیقی، زبان، ایلات و عشایر و تاریخ فرهنگی مردمان لیلاخ را از بدو تاریخ  تا عصر حاضر مورد بررسی قرار داده است.
کتاب مذکور با مقدمه فاخر دکتر محمدعلی سلطانی کُردپژوه و پدر تاریخ کرمانشاهان و قلم دکتر امیرمحمدی از جانب پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان در زمستان 1400 پیش روی مخاطبین و علاقمندان تاریخ و فرهنگ کردستان قرار گرفت.