• بازديدها: 48

چکیده ای از سخنان گوهر بار دکتر محمد علی سلطانی مورخ، محقق و پژوهشگر، درباره زردوئی ها واتحادیه جاف ها در مراسم ثبت ملی ئاگر نوروز _ سالن انتظار کرمانشاه

چکیده ای از سخنان گوهر بار  دکتر محمد علی  سلطانی مورخ، محقق و پژوهشگر، درباره زردوئی ها واتحادیه جاف ها در مراسم ثبت ملی ئاگر نوروز _ سالن انتظار کرمانشاه