• بازديدها: 336

گرامیداشت گریگول ادزه ایرانشناس گرجی در دانشگاه تهران

دکتر گودرز رشتیانی، دکتر محمدعلی سلطانی، پروفسور رودی ماتی