• بازديدها: 524

گرامیداشت گریگول ادزه ایرانشناس گرجی در دانشگاه تهران

دکتر گودرز رشتیانی، دکتر محمدعلی سلطانی، پروفسور رودی ماتی