• بازديدها: 3 497

ادیان و عرفان

21- قیام و نهضت علویان زاگرس یا تاریخ تحلیلی اهل حق←جلد اوّل از آغاز تا پایان هفتوانه، جلد اوّل، چاپ دوّم، 1382، سها ، تهران
 
22- قیام و نهضت علویان زاگرس یا تاریخ تحلیلی اهل حق← جلد دوّم ظهور خاندان های شاه مهمان و نهضت های علوی، جلد دوّم، چاپ اوّل، 1377، سها، تهران
 
23- گفتار تحقیقی در آیین اهل حق (اعتماد السلطنه، مینورسکی، دکتر سعید کردستانی) تصحیح و مقابله و ترجمه از انگلیسی با همکاری خانم مریم بانو رزازیان، چاپ اوّل،1378، سها، تهران
 
24- تنقیح رساله مبادی تصوف و عرفان به انضمام کتابشناسی، احوال و آثار شادروان استاد کیوان سمیعی کرمانشاهی، چاپ اوّل (انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) 1374، تهران