• بازديدها: 3 033

ادبیات کردی کرمانشاهان

مجلدات 13 تا 18 که تاریخ ادبیات کرمانشاهان است:
 
مجموعه تذکره حدیقه سلطانی احوال و آثار شاعران کردی سرای کرمانشاهان از عهد تیموری تا عصر حاضر
 
13- حدیقه سلطانی←جلد اوّل، چاپ دوّم، 1384، سها،تهران
 
14- حدیقه سلطانی← جلد دوّم، چاپ اوّل، 1369، سها، تهران
 
15- حدیقه سلطانی←جلد سوم، چاپ اوّل، 1379، سها، تهران
 
16- حدیقه سلطانی←جلد چهارم، چاپ اوّل، 1386، سها، تهران
 
17- حدیقه سلطانی←جلد پنجم، چاپ اوّل، 1386، سها، تهران
 
18- حدیقه سلطانی←جلد ششم، چاپ اوّل، 1386، سها، تهران