• بازديدها: 2 825

کتاب حق الحقایق

نخستین برگردان و برآورد متن حق الحقایق (شاهنامۀ حقیقت) از نظم به نثر فارسی تازه ترین انتشار بخش علوی شناسی است که در تهران منتشر شده است .
 
(آذر 1393)