• بازديدها: 3 583

تاریخ کرد و کرمانشاهان (تالیف‏، تصحیح، تنقیح و تدوین)

51- نقش کردها در فرهنگ و تمدن ایران- مرکز استاد و تاریخ دیپلماسی(پژوهش)، معاونت پژوهشی وزارت خارجه، چاپ اول، تابستان 1385
 
52- اوضاع تاریخی، اجتماعی، سیاسی ایل بارزان(پـژوهش)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1383/ چاپ دوم، 1385
 
53- اسناد نهضت مشروطیت در کرمانشاه، آرشیو آیت الله آقا محمد مهدی فیض لیدر ملیون کرمانشاهان(پژوهش)، موسسه توسعه علوم انسانی دانشگاه تهران، 1386، تهران
 
54-خاطرات ساری اصلان(امیر تومان حکمران کنگاور) (دوره مشروطه)، موسسه توسعه علوم انسانی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1386
 
55- خاطرات میرزا فرج الله خان معتمدی کرمانشاهی(دوره مشروطه)، موسسه توسعه علوم انسانی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1386
 
56- خاطرات سلطانی(گزارش محمد طاهر سلطانی از دستگیری،زندان و تبعید سران عشایر و رجال عصر پهلوی)(20-1310شمسی)، چاپ اول، نشر سها، 5-1384، تهران
 
57- حریم حق(نقد و بررسی کتاب پژوهشی دقیق؟!!در تاریخ فقه ، عقاید اهل حق)
 
58- اصول عقاید اهل حق
 
59- تاریخ جاف(کریم بیگ جاف) (مقدمه و پژوهش شیخ محمد علی قره داغی و دکتر حسن جاف)، ترجمه و تعلیقات محمد علی سلطانی(...)