• بازديدها: 2 205

مقالات

مقالات متعدد در مجله های رشد ادب فارسی، آینده، کیهان فرهنگی، ادبستان، فصلنامه هنری چلیپا، ایران شناسی، فصلنامه گفتگوی تمدن ها، سروه، آوینه و... و روزنامه های همشهری، اطلاعات ، اسرار و ... که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
 
 
1-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد برهان الدین حمدی کردستانی)، مجله رشد ادب فارسی، سال پنجم، زمستان 1368، شماره 19-20
 
2-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار علامه علی اکبردهخدا)، مجله رشد ادب فارسی، سال ششم، زمستان 1369، شماره 23
 
3-    سایه خورشید سواران (بررسی احوال و آثار نیما یوشیج)، مجله رشد ادب فارسی، سال هفتم، زمستان 1370، شماره27
 
4-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد غلامرضا رشید یاسمی)، مجله رشد ادب فارسی، سال هفتم، بهار1371، شماره 28
 
5-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و اثار پروین اعتصامی)مجله رشد ادب فارسی سال ششم، بهار 1370، شماره 24
 
6-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد عبد العظیم قریب)، مجله رشد ادب فارسی، سال هشتم، بهار 1372، شماره 32
 
7-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد جلال الدین همایی)،مجله رشد ادب فارسی، سال هشتم، تابستان 1372- شماره 33
 
8-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد مجتبی مینوی) ، مجله رشد ادب فارسی، سال هشتم، زمستان 1372، شماره 35
 
9-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد بدیع الزمانی کردستانی)، مجله رشد ادب فارسی، سال ششم، پاییز 1370، شماره 24
 
10-    یادنامه استاد دکتر غلامحسین یوسفی (واژه های کردی در آثار جاویدان ادب فارسی)، مجله رشد ادب فارسی، سال هفتم، زمستان 1372، شماره 35
 
11-    سایه خورشید سواران(بررسی احوال و آثار استاد سعید نفیسی)، مجله رشد ادب فارسی، سال هشتم، پاییز 1372، شماره 24
 
12-    نخستین شهید کاروان خوشنویسی(بررسی احوال و آثار ابن مقله بیضایی)، فصلنامه هنری چلیپا ، شماره اول ، تابستان 1370، سال اول
 
13-    بررسی احوال و آثار ابن بواب، فصلنامه هنری چلیپا، شماره دوم، زمستان1370، سال اول
 
14-    بررسی احوال و آثار یاقوت مستعصمی، فصلنامه هنری چلیپا، شماره سوم، بهار 1371، سال اول
 
15-    به یاد میرزا رضا کلهر (بررسی احوال و آثار میرزا رضا کلهر)، کیهان فرهنگی، سال چهارم، شماره هفتم، مهرماه 1366
 
16-    خاک نشینان عشق(نگاهی به تاریخ کرمانشاهان، گزارش ویژه)، ایران زمین، سال اول، شماره سوم، مهر 1371

17-    خاک نشینان عشق(نگاهی به تاریخ کرمانشاهان، گزارش ویژه- بخش دوم)، ایران زمین ، سال دوم، شماره چهارم و پنجم، تابستان 72
 
18-    سفری به کردستان عراق(ویژه نامه کردستان)، سال اول، شماره اول، تابستان 80
 
و...
 
تا اسفند 1385 شمسی