• بازديدها: 3 387

احزاب سیاسی کرمانشاهان

مجلدات 19 تا 20 که تاریخ احزاب سیاسی کرمانشاهان است:
 
احزاب سیاسی (احزاب سیاسی و انجمن های سرّی در کرمانشاهان از فراموشخانه تا خانه سیاه)
 
19- احزاب سیاسی...، جلد اوّل، از فراموش خانه تا احزاب و فعالیت های سیاسی در آخرین روزهای رضاشاه
 
20- احزاب سیاسی.. ، جلد دوّم، از 1320 شمسی تا خانه سیاه در1330، سها، تهران/ چاپ اوّل،1378، سها، تهران