• بازديدها: 5 475

دانشنامه کرمانشاهان

مجموعه جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان (نخستین دایره المعارف منطقه ای در ایران) در بیست مجلد، شامل :
 
 
    1- جلد اول ← جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان (جغرافیای تاریخی، اقتصاد، معارف، هنر، فرهنگ ادارات وتشکیلات ...)
 
    2- جلد دوم ←  تاریخ ایلات و طوایف کرمانشاهان ، ج 1 (اوضاع تاریخی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)
 
    3- جلد سوم ← تاریخ ایلات و طوایف کرمانشاهان، ج 2 (اوضاع تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)
 
    4- جلد چهارم← تاریخ مفصل کرمانشاهان (اوضاع سیاسی از دوران ماقبل تاریخ تا عصر مشروطیت)
 
    5- جلد پنجم ← تاریخ مفصل کرمانشاهان (اوضاع سیاسی از عصر مشروطه تا کودتای 28 مرداد به انضمام پیشینه خاندان های شهری حکومتگر از خاکریز تا خسروی)
 
    6- جلد ششم ←  تاریخ تشیع در کرمانشاهان (خاندان مذهبی و علما شیعی در کرمانشاه از ظهور اسلام تا عصر حاضر)
 
    7- جلد هفتم ← تاریخ در کرمانشاهان (خاندان مذهبی، علما منفرد، فلاسفه و حکما شیعی کرمانشاهان)
 
    8- جلد هشتم← تاریخ تسنن در کرمانشاهان (خاندان مذهبی، علما اهل سنت کرمانشاهان)
 
    9- جلد نهم←تاریخ تصوف در کرمانشاهان (پیشینه تصوف و طرائق و سلاسل صوفیه و بزرگان صوفیه و دروایش درکرمانشاهان)
 
    10- جلد دهم ← تاریخ خاندان های حقیقت و مشاهیر متأخر اهل حق (پیشینه خاندان های هفتوانه و شاه مهمان و ....)
 
    این مجموعه که به تدریح چاپ و منتشر شده است:
 
    جلد اول چاپ سوم، 1380، سها، تهران
   
    جلد دوم 3-2، چاپ دوم،1380، سها، تهران
 
    جلد سوم 4-3، چاپ دوم، 1380، سها، تهران
 
    جلد 6،7، 8، 9، چاپ اول، 1380، سها، تهران
 
    جلد 10، چاپ سوم، 1384، سها، تهران
 
    11- جلد یازدهم ←اقلیت های دینی در کرمانشاهان (کلیمیان، مسیحیان و...) آماده چاپ
   
    12- جلد دوازدهم←مستدرک و تکمله مجموعه ی جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، آماده چاپ